Make your own free website on Tripod.com

Hajiagha Cartoonist

Home | Poetry | Poetry 2 | Poetry 3 | Poetry 4 | Poetry 6

Welcome graphic

Hajiagha Artist new home pages

undefined
5236.jpeg
undefined

muralpainting.jpg

dscf7032.jpg

hajiaghaartist0018.jpg

undefined
cartoonisrael54.jpeg
undefined

img_0131.jpg

hajiaghapainting2.jpg

hajiaghapainting.jpg

undefined
hajiagha612554.jpg
undefined

وقت رفتن صدازدم تورا
پیچید صدایم میان خرابه ها
دیدم کمر شهر شکست
کودکی بردار است
دویدم و دویدم و دویدم
اما ترسیدم به عقب نگاه کنم
مبادا کودکی دیگر بردار باشد
تو نفهمیدی ترس را
خندیدی پای ماهواره ها
چه زخمی زدی برپیکر بی جان من
به رفتار زشتی که کفتار هم نکرد
چه حرفی توداری برای گفتن
زمستان سرد است و پیکر نازنین کودکم
مبادا سرما بیمارش کند بردار
خدایا اینان زگرگ هم بدترند
چه گویم چاره ای نیست جز
دویدن دویدن دویدن
با خودم گفتم حتی گرگ ها هم
به هم ترحم می کنند

Full name:
Email address:
Comment:
  

Iranian Cartoonist